1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Dammers Hock Advocaten en de cliënt. De advocaten van Dammers Hock Advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten te (2596 XM) Den Haag aan de Neuhuyskade 94.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Dammers Hock Advocaten, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde aan Dammers Hock Advocaten verbonden persoon wordt uitgevoerd. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 409 BW is uitgesloten. Dammers Hock Advocaten is vrijgesteld van de verplichting om een stichting derdengelden te hebben en kan geen derdengelden ontvangen.

3. Iedere aansprakelijkheid van Dammers Hock Advocaten voor schade in verband met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat onder de door Dammers Hock Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in dat geval wordt uitgekeerd, te vermeerderen met het toepasselijke eigen risico van Dammers Hock Advocaten. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten bij AON verzekeringen te (1100 AG) Amsterdam (Postbus 12250).

4. Indien bovengenoemde verzekering geen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is iedere aansprakelijkheid van Dammers Hock Advocaten beperkt tot het honorarium dat door de cliënt is betaald voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan.

5. Bij het inschakelen van derden zal Dammers Hock Advocaten de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Dammers Hock Advocaten beschikt over een waarnemingsregeling. Dammers Hock Advocaten is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van tekortkomingen van derden. Een opdracht aan Dammers Hock Advocaten houdt mede in de bevoegdheid om eventuele voorwaarden van derden, waaronder aansprakelijkheidsbeperkingen namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6. Op onze dienstverlening is een kantoorklachtenregeling van toepassing. Deze regeling is te raadplegen via http://localhost:8888/wordpress/dammersadvocaten/kantoorklachtenregeling. Indien een klacht na behandeling conform de kantoorklachtenregeling niet is opgelost, kan deze aan de in artikel 8 van deze algemene voorwaarden vermelde rechter worden voorgelegd.

7. Dammers Hock Advocaten heeft een samenwerking voor waarneming van de praktijk met mr. Top van Pot Jonker advocaten in Haarlem.

8. De rechtsverhouding tussen de cliënt en Dammers Hock Advocaten is uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. De bevoegde rechter in Haarlem is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die uit deze rechtsverhouding voortvloeien.

9. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. Dammers Hock Advocaten is een handelsnaam van mr. R.M. Dammers Praktijkvennootschap B.V. Is gevestigd in Haarlem en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 34184824.

Dammers Hock advocaten  |  Spaarne 115 | 2011 CG HAARLEM | info@dammersadvocaten.nl | www.dammersadvocaten.nl |
T. +31 23 844 51 91 |
BTW nummer: NL812085796B02.