Belangrijk voor werkgevers: de nieuwe wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 van kracht

  Vanaf 1 augustus 2022 moeten alle werkgevers zorgen voor heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Deze verplichting volgt uit nieuwe wetgeving. De wet heet: implementatie richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en is het resultaat van een Europese richtlijn. De wet introduceert onder meer nieuwe regels voor de informatieplicht van werkgevers, het studiekostenbeding, het nevenactiviteitenbeding en de […]

Schending Geheimhouding

Schending geheimhouding: het is niet alles goud wat er blinkt  Geheimhouding In de meeste arbeidsovereenkomsten wordt wel iets afgesproken over geheimhouding. Het is natuurlijk belangrijk om nauwkeuring af te spreken wat precies valt onder die geheimhouding. De praktijk leert namelijk dat als er een geschil ontstaat over inbreuk op die afgesproken geheimhouding, de rechter heel […]

Verval van vakantie-uren, ook bij volledige arbeidsongeschiktheid

Op 15 december 2021 heeft de rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over een  arbeidsongeschikte werknemer die zich op het standpunt stelde dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest om vakantie op te nemen als gevolg van zijn aanhoudende arbeidsongeschiktheid. Nu de werkgever geen re-integratie verplichtingen had opgelegd vond de werknemer dat hem een […]

Een preventieve corona test in de werkrelatie, een moetje?

We horen het de Minister De Jonge vaak zeggen: door veel te testen kunnen we vroegtijdig besmettingen opsporen en uitbraaksituaties van het Corona virus voorkomen. Het testen op Corona is inmiddels ook onderwerp van gesprek geworden in de werkrelatie tussen werkgever en werknemer en leidt soms tot geschillen. De overheid is dus een voorstander van […]

Thuiswerken: valkuilen en oplossingen

Thuiswerken: afspraken vastleggen? Door de Coronacrisis is thuiswerken enorm toegenomen. Gedeeltelijk op instructie van de overheid. Thuiswerken zou wel eens ‘een blijvertje’ kunnen zijn omdat er veel voordelen zijn voor de werkgever en de werknemer. Om willekeur binnen de organisatie te voorkomen is het nodig een thuiswerkbeleid op te stellen. In het thuiswerkbeleid zijn de […]

Corona en reorganisatie van de onderneming

Moet ik reorganiseren is een vraag die veel organisaties zich nu stellen. Maatregelen nemen waardoor arbeidsplaatsen vervallen, daarvoor moet je als werkgever uiteindelijk naar de kantonrechter, maar bij een reorganisatie om bedrijfseconomische redenen, daarvoor moet de werkgever naar het UWV. In deze blog ga ik kort in op de verschillende ‘bedrijfseconomische gronden’ die er zijn […]

Schorsing OR-lid: Hoge Raad verruimt de mogelijkheden

Een lid van de ondernemingsraad schorsen is geen sinecure en dat is ook goed. De gedachte van de wetgever hierachter is dat een gekozen OR-lid beschermd moet worden en grote vrijheid heeft om te zeggen en te schrijven wat hij wil om het medezeggenschapsproces te laten functioneren. De wetgever heeft gekozen voor bescherming die lijkt […]

COVID-19 NOW-REGELING AANGEPAST VOOR CONCERNS

Om werkbehoud tijdens de Corona crisis zoveel mogelijk te waarborgen wordt door bedrijven al veelvuldig gebruik gemaakt van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW-regeling). Inmiddels hebben meer dan 100.000 bedrijven bij UWV een beroep gedaan op deze regeling. In beginsel geldt de tijdelijke regeling tot en met 31 mei van dit jaar. Maar verlenging is […]

Hoge boete bij concurrentiebeding? De rechter matigt de boete

Artikel 6:94 BW geeft de rechter de bevoegdheid om een contractuele boete te matigen. De rechter grijpt soms stevig in. Wat speelde er? Het gaat hier om een werknemer werkzaam bij een sloopbedrijf gespecialiseerd in asbest verwijdering. Dat is een lucratieve markt zo hebben wij de achterliggende maanden in de media kunnen lezen. De beroepsvereniging […]

Ontbinding arbeidsovereenkomst bij ziekte?

Een recente uitspraak op 19 juli 2019 van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden wijst uit dat ondanks een ziekmelding dit niet aan een beëindiging van de arbeidsovereenkomst in de weg hoeft te staan. De rechter was overgegaan tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van een billijke vergoeding. Het hof heeft in hoger beroep dit onlangs […]